Ул. 11 Октомври бр.17, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон / Факс: ++389 2 322 58 99

Ел. пошта: zdruzenienefron@yahoo.com
покана програма

Поддржувачи

“Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија’’.
“Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија’’

Зборуваш ли донорски?
WKD 2009 (галерија)
WKD 2010 (галерија)
WKD 2014 (галерија)
WKD 2015 (галерија)
WKD 2016 (галерија)
WKD 2017 (галерија)
Органодарителство (галерија)
Галерија од 1-те меѓународни средби на трансплатирани и дијализирани пациенти 30.03 до 02.04.2017 година (галерија)