Ул. 11 Октомври бр.17, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон / Факс: ++389 2 322 58 99

Ел. пошта: zdruzenienefron@yahoo.com
покана програма

Поддржувачи

“Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија’’.
“Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија’’

Зборуваш ли донорски?
Кампања за подигнување на јавната свест за органодарителство
WKD 2009 (галерија)
WKD 2010 (галерија)
WKD 2014 (галерија)
WKD 2015 (галерија)
WKD 2016 (галерија)
WKD 2017 (галерија)
Органодарителство (галерија)
Галерија од 1-те меѓународни средби на трансплатирани и дијализирани пациенти 30.03 до 02.04.2017 година (галерија)