почетна
годишна пресметка 2012
годишна пресметка 2013
годишна пресметка 2014
Водич за пациенти
на кои им е потребна трансплантација на бубрег
Препораки за пациенти на хемодијализа
Препораки за пациенти со бубрежна слабост на пред дијализа
до горе почетна
©2017 Нефрон
оригинален дизајн ©2017 pauladams.mk
флаер 2008
флаер 2009
флаер 2010
флаер 2011
флаер 2012
флаер 2016 - Албански
флаер 2016 - Македонски
флаер 2015
флаер 2014
постер 2013
WKD 2017
Органодарителство каталог
Дијабетес и хронична
бубрежна болест